Algemene- en boekingsvoorwaarden

Gevestigd en kantoorhoudende (1064EG) Burgemeester Hogguerstraat 1001 te Amsterdam.

 

Op al onze reizen en boekingen zijn deze algemene - en boekingsvoorwaarden van toepassing, maar ook de STO Garant voorwaarden en/of de algemene voorwaarden van onze leveranciers en lokale partners ter plaatse. 

 

INHOUD

 1. Inleidende bepalingen

 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 3. Vóór het boeken van de reis

 4. Het boeken van de reis

 5. Na boeking tot en met uitvoering van de reis

  1. Annuleringen & wijzigingen

  2. Gezondheidsinformatie & reisdocumenten

  3. De reis

 6. Na de reis

 7. Overig

1. INLEIDENDE BEPALINGEN

In deze algemene - en boekingsvoorwaarden hebben de volgende begrippen de hieronder vermelde betekenis:

 

 1. De reis: een door ons in het reisaanbod gepubliceerde van te voren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uur omvat evenals tenminste twee van de volgende diensten: vervoer, verblijf en een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt.

 2. Optionele onderdelen: alle in het reisaanbod gepubliceerde diensten die niet expliciet worden aangeboden als onderdeel van een georganiseerde reis, zoals losse vluchten, losse transfers, losse excursies en andere arrangementen.

 3. Deelnemer: de persoon die de reisovereenkomst met Dirt Trails wil aangaan of is aangegaan, evenals alle personen namens wie de deelnemer een reisovereenkomst met ons wil aangaan of bent aangegaan.

 4. Ons of wij: Dirt Trails, gevestigd en kantoorhoudende (1064EG) Burgemeester Hogguerstraat 1001 te Amsterdam.

 5.  Dirt Trials is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 75912589. 
  Internet:  https://www.dirttrails.nl/

 

2. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

Alle in het reisaanbod genoemde georganiseerde reizen worden door ons uitgevoerd. Op al onze boekingen zijn deze algemene - en boekingsvoorwaarden van toepassing, maar ook de STO Garant voorwaarden en/of de algemene voorwaarden van onze leveranciers.

 

Indien de deelnemer optionele onderdelen boekt bij andere reisorganisaties (losse lijndienstvluchten of excursie aanbieders), dragen wij zorg en verantwoordelijkheid voor de inkoop en levering van alleen de diensten die met ons zijn overeengekomen. Wij kunnen in dat geval niet instaan voor de kwaliteit of betrouwbaarheid van diensten van derden, noch op de aansluitingen tussen de diverse onderdelen van de diensten. Dit is slechts anders indien wij uitdrukkelijk zijn vermeld als uitvoerder van de betreffende dienst.

 

Deze algemene - en boekingsvoorwaarden zijn door ons zelf vastgesteld. Hierover heeft geen overleg plaatsgevonden tussen STO Garant.

 

2.1 STO Garant

Wij zijn aangesloten bij STO Garant. Binnen de grenzen van de STO- garantieregeling vallen de in het reisaanbod gepubliceerde reizen onder de garantie van STO Garant. De STO garantie houdt in dat de deelnemer ervan verzekerd is, zijn/haar vooruitbetaalde (aan)betaling terug te krijgen, als Dirt Trails door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. De STO-garantieregeling is te raadplegen via https://sto-garant.nl/reizigers

3. VOOR HET BOEKEN VAN DE REIS

 

3.1 Reisaanbod Dirt Trails

De aanbieding van een georganiseerde reis (waaronder beschrijving en prijsstelling) of optionele excursies door of namens ons aan het publiek openbaar gemaakt in een gedrukte brochure, op een website of via andere (online) kanalen.

 

3.2 Informatie over onze reizen

Met het publiceren van het reisaanbod komt alle informatie en gegevens uit eerdere publicaties te vervallen. De reizen en programma’s worden gemiddeld één keer per jaar ontwikkeld. Daardoor kan het voorkomen dat de informatie die vermeld wordt op andere kanalen niet meer geheel actueel is op het moment dat de deelnemer deze kanalen raadpleegt. De informatie die door ons aan de deelnemer wordt doorgegeven of op onze eigen website is te vinden, prevaleert boven andere de informatie.

 

3.3 Minimum en maximum deelname bij groepsreizen

Bij onze mountainbike groepsreizen geldt een minimum aantal deelnemers. Beneden dit aantal kan de reis niet kan worden uitgevoerd. Het vereiste minimale aantal staat op onze website bij de betreffende reis vermeld. In geval van onvoldoende deelname zullen wij u uiterlijk 60 dagen voor aanvang van de reis informeren. Indien mogelijk zullen wij u een alternatieve reis aanbieden. Indien een maximum aantal deelnemers van toepassing is, staat dit ook bij het betreffende aanbod vermeld. In alle andere gevallen is het maximum aantal deelnemers onbeperkt.

 

3.4 Disclaimer beeldmateriaal

Dirt Trails tracht onrechtmatig gebruik van beeldmateriaal zoveel mogelijk te voorkomen. Waar gebruik is gemaakt van beeldmateriaal van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat fotomateriaal niet voor publiek gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij op verzoek zo snel mogelijk informatie en beeldmateriaal verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

 

4. HET BOEKEN VAN DE REIS

 

4.1 Het maken van een boeking

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door deelnemer van het aanbod van Dirt Trails. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de deelnemer een automatische bevestiging per e-mail, daarna volgt een factuur.

 

Het is minderjarigen niet toegestaan om een boeking te maken via onze website of telefonisch. Indien een minderjarige een boeking wil maken, moet hij aantonen dat zijn ouder(s) of voogd(en) hiervoor toestemming hebben verleend.

 

Het is verboden om een boeking te maken of zich te laten registreren onder een valse naam of (e- mail)adres. Wij zijn gerechtigd om, bij boekingen die zijn gemaakt in strijd met wat in dit artikellid is bepaald, de reisovereenkomst op te zeggen, waarbij wij de deelnemer de reeds betaalde reissom zullen terugbetalen onder aftrek van door ons gemaakte kosten.

 

4.2 Hoofdelijke aansprakelijkheid

Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst met ons aangaat (de aanmelder of hoofdboeker), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. Ook voor alle andere deelnemers aan de reis die hij aanmeldt.

 

4.3 Preferenties

Indien de deelnemer een bepaalde voorkeur (preferentie) heeft, bijvoorbeeld voor de ligging van een kamer, dan geven wij deze aan onze lokale agent of de leverancier door. In geen geval kunnen wij een dergelijke preferentie echter aan de deelnemer bevestigen, noch kunnen wij garanderen dat het verzoek van de  ter plaatse wordt ingewilligd.

 

4.4 Betalingen

Aanbetaling

Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 30% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan.

 

Restantbetaling

Het restant van de reissom moet uiterlijk 60 dagen vóór de vertrekdag te worden voldaan.

 

Nb. Indien de overeenkomst binnen 60 dagen vóór de dag van vertrek tot stand komt, moet direct de gehele reissom worden voldaan.

 

De deelnemer die niet tijdig betaalt, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast worden buitengerechtelijke incassokosten (15% van het gevorderde) in rekening gebracht.

 

5. NA BOEKING TOT EN MET UITVOERING VAN DE REIS

 

Annuleringen & Wijzigingen

 

5.1 Annuleringskosten

Indien de overeenkomst door de deelnemer wordt opgezegd brengen wij de deelnemer de volgende annuleringskosten in rekening:

 1. bij annulering tot de 60e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;

 2. bij annulering vanaf de 60e kalender dag (inclusief) tot de 30e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;

 3. bij annulering na de 30e kalenderdag (inclusief): de volledige reissom.

 

5.2. Annuleringskosten afwijkend

 1. Voor sommige segmenten, zoals optionele excursies zijn afwijkende annuleringskosten van toepassing. Deze worden vooraf kenbaar gemaakt.  Indien de hierboven bedoelde segmenten in een pakketreis zijn geboekt gelden de annuleringskosten vermeld bij 5.1.  Echter, in het geval dat de annuleringskosten, welke de leverancier aan ons doorberekent voor eerder genoemde segmenten, hoger zijn dan de kosten vermeld bij 5.1, worden de annuleringskosten met deze meerkosten verhoogd.  

 

Nb. Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

 

5.3 Opzegging Dirt Trails

Dirt  Trails behoudt het recht een reis te annuleren vanwege bepaalde omstandigheden. Bijvoorbeeld bij het niet behalen van het minimum aantal deelnemers of het niet kunnen organiseren van de reis vanwege problemen met lokale partners en leveranciers. Dirt Trails heeft te allen tijde het recht de overeenkomst op te zeggen in geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzienbaar en niet te verhelpen of te vermijden zijn zoals (burger)oorlog, terreur, politieke onrust, natuurrampen, voedselschaarste, algemene stakingen etc. 

 

Gezondheidsinformatie & Reisdocumenten

 

5.4 Gezondheidsinformatie

Voor veel landen gelden adviezen en voorschriften op het gebied van de gezondheid. De deelnemer dient zelfstandig na te gaan of er voor de bestemming(en) en eventuele grensoverschrijdende excursies gezondheidsadviezen,vaccinaties of andere preventieve maatregelen ter voorkoming van ziektes gelden. De Deelnemer kan zich hiertoe wenden tot de huisarts, of tot https://www.thuisvaccinatie.nl

Indien de deelnemer bepaalde geneesmiddelen regelmatig gebruikt, neem dan voldoende voorraad mee. Laat de huisarts de naam in het Engels noteren. Gebruikt de deelnemer opium houdende medicijnen, dan dient de deelnemer een in het Engels gestelde doktersverklaring bij zich te hebben. Ook indien de medische situatie speciale aandacht vereist is het aan te raden een Engelstalige brief van een arts mee te nemen. Houdt er verder rekening mee dat behandelingswijzen per land kunnen verschillen.

 

5.5 Reisbescheiden

Na boeking en betaling van uw reis ontvangt de deelnemer ongeveer tien dagen voor vertrek per e-mail een informatiepakket met reisbescheiden.

Ter plaatse ontvangt de deelnemer in de meeste gevallen, afhankelijk van de bestemming, Engelstalige reisinformatie daar waar van toepassing, vouchers van onze lokale vertegenwoordiging.

Wij raden de deelnemer aan de reisbescheiden altijd op juistheid te controleren. Indien daar onjuistheden in staan, dient de deelnemer dit direct aan ons te melden.

 

De Reis

 

5.6 Reisduur

De reisduur wordt in hele dagen vermeld. De dagen van vertrek en aankomst worden daarbij meegeteld, ongeacht de vertrek- en aankomsttijden. Dit kan er in sommige gevallen toe leiden dat het feitelijk verblijf op de bestemming minder dagen telt dan in het reisaanbod is vermeld.

 

5.7 Rondreizen

Bij een georganiseerde reis die een rondreis omvat, behouden wij ons het recht voor om in een vrij laat stadium of zelfs tijdens de reis één of meerdere accommodatiewijzigingen door te voeren. Tijdens de rondreizen maken wij gebruik van accommodaties van een goede kwaliteit die voldoen aan internationale maatstaven. In een aantal gevallen gaat het om gedeeltelijke kampeerreizen, indien dit zo is, wordt dit duidelijk omschreven in het reisaanbod.

 

5.8Nederlandse reisbegeleding

Indien vermeld bij inclusief reist er ook Nederlandse reisbegeleiding mee. Tot zijn/haar taak behoort het praktisch en organisatorisch begeleiden van het reisprogramma, aanpassen daar waar noodzakelijk en het vinden van alternatieven indien de omstandigheden dit vereisen. Kortom: het zo vlekkeloos mogelijk laten verlopen van de reis. Het hoeft dus niet altijd zo te zijn dat deze reisbegeleiders elke plaats die wordt aangedaan gedurende de reis zelf ook ten voeten uit kennen.

Voor vertrek ontvangt deelnemer van ons het telefoonnummer van de reisbegeleider. Bij problemen verzoeken wij de deelnemer direct contact op te nemen met de reisbegeleider.

 

5.9 Lokale vertegenwoordiging

Ter plaatse fungeert onze lokale vertegenwoordiging als permanente vraagbaak. Een lokale vertegenwoordiger spreekt meestal Engels. Onze vertegenwoordiging kan informatie geven over het land en de gebruiken, de restaurantjes, mountainbike routes en excursies. Voor vertrek ontvangt de deelnemer het telefoonnummer van onze plaatselijke vertegenwoordiger. Bij problemen  verzoeken wij de deelnemer direct contact met onze vertegenwoordiging te zoeken.

 

5.10 Mobiele telefoonnummer

Bij het maken van een boeking wordt om een mobiel telefoonnummer gevraagd. In geval van calamiteiten kunnen wij de deelnemer dan snel bereiken. Indien wij de deelnemer in een dergelijk geval niet kunnen bereiken, omdat de deelnemer geen mobiel nummer heeft verstrekt, dit onjuist is of indien de telefoon uit staat, komt dit geheel voor eigen risico.

 

5.11 Excursies

Indien de deelnemer op de bestemming, via onze Nederlandse reisbegeleding of lokale vertegenwoordiger of via een andere organisatie, excursies boekt en deze lokaal afrekent vallen deze buiten onze verantwoordelijkheid. Eventuele klachten moeten dus direct met de uitvoerende excursie organisatie worden opgenomen.

 

5.12 Verzekeringen

Reis en annuleringsverzekering zijn exclusief. Wij raden de deelnemer dringend aan een goede reis(bagage)-, ongevallen-, ziektekosten en annuleringsverzekering af te sluiten. Een ongeval zit immers in een klein hoekje. Een goede verzekering met een uitgebreide (buitenland) dekking kan de deelnemer in geval van schade, letsel of ziekte een hoop onnodige kosten en ellende besparen. Houdt rekening met enorm hoge kosten in Amerika en Canada.

 

5.13 Aansprakelijkheid Dirt Trails

Deelname aan onze reizen en/of activiteiten geschiedt voor risico van de deelnemer. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Dirt Trails zelf, is Dirt Trails niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade, die de deelnemer lijdt als gevolg van ongevallen die gebeuren tijdens de reizen en/of activiteiten, tenzij en voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd mocht zijn. Dirt Trails is slechts aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een materieel gebrek in de door ons geboden faciliteiten indien dit materiële gebrek aan Dirt Trails kan worden toegerekend, tenzij dit gebrek niet te wijten is aan onze schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Dirt Trails is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

a. omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer, zoals het niet hebben van een noodzakelijk reisdocument, een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet-handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies;

b. het zich, bewust of onbewust, (laten) indelen van een deelnemer in een verkeerde groep of indien de deelnemer zich niet aan één of meerdere veiligheidsvoorschriften houdt en/of zijn of haar conditie niet voldoende was om de desbetreffende activiteit te beoefenen.

c. handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Dirt Trails en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Dirt Trails kunnen worden toegerekend.

 

6. NA DE REIS

6.1 Klachten na de reis

Indien een tekortkoming tijdens de reis niet is weggenomen of naar de deelnemers mening aanleiding geeft tot een klacht bij thuiskomst, kan de deelnemer deze schriftelijk of per e-mail indienen. Tekortkomingen kunnen tot uiterlijk één maand na afloop van de reis bij de ons kenbaar worden gemaakt. Indien deze termijn wordt overschreden, behouden wij ons het recht voor de klacht niet in behandeling te nemen.

 

7. OVERIG

 

7.1 Auteursrecht

Niets in onze reisbrochures en website en andere media als ook deze Algemene en boekingsvoorwaarden mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt worden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dirt Trails.

 

7.2 Reisorganisator

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, worden alle reizen in het reisaanbod georganiseerd door: Dirt Trails.

 • Facebook Dirt Trails Mountainbike
 • Instagram Dirt Trails Mountainbike

©2019 Dirt Trails.

Kvk nummer: 75912589